protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 9 december 2011

1 jaar

het is vandaag precies 1 jaar geleden dat onze burgervader zijn plannen voor de schuttersvest annonceerde.

ik trok vol verwachting naar het zorgcentrum op de hendrik speecqvest om daar, na de bekendmaking tot de realisatie te komen dat het heerlijk avondje niet was gekomen.

het plan voor de schuttersvest was een kaalslag, ingepakt in een nieuw parkje volgens de slingervariant.

vandaag, 1 jaar later, waait de wind gelukkig nog steeds door de schuttersvestbomen en is er aardig wat om dankbaar voor te zijn: de ondergrondse parking is afgevoerd, er is een nieuwe studie opgestart voor de herinrichting, en wij wachten allen met kloppend hart op het intrekken van de lopende bouwaanvraag.

maar het kan beter. in september heeft onze burgervader zijn ambitie te kennen gegeven om de buurt actief te betrekken bij de opmaak van nieuwe plannen. hij zou een klankbordgroep oprichten met omwonenden die daar interesse in hebben maar het gaat erop lijken dat we zitten te wachten op sint juttemis ...

zondag 30 oktober 2011

wachten

in de gemeenteraad van vorige maand werd door onze burgervader nogmaals benadrukt dat een dezer dagen, op zijn laatst binnen enkele weken, de lopende bouwaanvraag zal worden ingetrokken.

wel moet het duidelijk zijn dat het aan «bouwheer 1 en 2» is om hiervoor tot actie over te gaan. helaas bleek er afgelopen dinsdag nogmaals noodzaak om tijdens de gemeenteraad navraag te doen naar de stand van zaken in verband met de bouwaanvraag voor de parking onder de schuttersvest omdat noch «bouwheer 1» noch «bouwheer 2» tot enige actie tot het intrekken van de bouwaanvraag waren overgegaan.

vrij naar het antwoord van het stadsbestuur: de stad heeft «bouwheer 1» omstandig toegelicht en wacht momenteel op het officieel standpunt van «bouwheer 1» om over te gaan tot de volgende stap in de procedure, namelijk de vraag tot intrekking van de bouwaanvraag voor de schuttersvest door «bouwheer 1 en 2».

nu is dit antwoord op eerste zicht niet zo vreemd maar begin juli was mij een brief onder ogen gekomen van «bouwheer 2» waarin het volgende: «bouwheer 2» is bereid om kennis te nemen van eventuele wijzigingen aan de overheidsopdracht, doch enkel wanneer de gewijzigde instructies formeel en rechtstreeks aan haar worden meegedeeld.

laat het nu zijn dat het stadsbestuur «bouwheer 1» omstandig heeft toegelicht en dat «bouwheer 1» de papieren klaar heeft liggen maar wacht op de handtekening van die andere bouwheer «bouwheer 2».

dus even voor de duidelijkheid: het bestuur wacht op het officiële standpunt van «bouwheer 1» die op haar beurt weer wacht op de handtekening van «bouwheer 2», die dan weer zit te wachten op de burgervader voor de formele mededeling van enige wijzigingen.

dus de grote vraag van deze dag: wie wacht op wie?

zondag 4 september 2011

nieuw debat

samen staan we sterk
na alle berichten in de gazetten van afgelopen week, nu ook vernomen dat aanstaande dinsdag 6 september 2011 @ 20:00 het dossier schuttersvest nogmaals als debat op het stadhuis is aangevraagd.

is er nu wel of geen beslissing genomen? komt de ondergrondse parking nu wel of niet op de schuttersvest of het mercierplein? komt er nu eindelijk die bewonersbegeleidingsgroep die mee zou mogen praten over de invulling van de krijtlijnen?

onduidelijkheid alom: "eens de beslissing definitief is gevallen en alles afgetoetst is, zullen we weer communiceren. ik beloof de buurtbewoners dat dit nog amper enkele dagen zal duren." dus OF de gazetten goed in de gaten houden voor enige informatie OF met zijn allen naar het debat voor tekst en uitleg! voor mij is de keuze duidelijk dus tot dinsdag 6 september 2011 @ 20:00 op het stadhuis.

vrijdag 2 september 2011

facebook

problemen nu alleen nog via facebook
onze burgervader vindt een huisbezoek niet meer dan normaal. ik quote even uit de gazet: "het is de eerste keer dat ik via facebook een afspraak regel met een bewoner. eerder deed ik dat al per mail en per telefoon. een burgemeester moet de problemen van de mensen proberen op te lossen. ik nodig de mechelaars uit om met hun grote problemen rechtstreeks naar mij of naar een schepen te stappen. daarvoor zijn we verkozen."

heel mooi gezegd.

zeker nadat ik eerder dit jaar als bewoner te horen had gekregen dat ik maar een bezwaar moesten indienen als er een probleem was met de geplande ondergrondse parking en slingervariant op de schuttersvest. het openbaar onderzoek was de juiste, en enige weg om gehoord te worden.

nadat massaal het probleem bekend was gemaakt, mochten enkele bewoners bij het kabinet op gesprek om de bezwaren nog eens toe te lichten. een maand later werden er nieuwe krijtlijnen voorgelegd samen met een veelbelovende bewonersbevraging.

nu zijn we 2 maanden, meerdere emails en een telefoontje verder zonder enig teken van leven van onze burgervader en/of schepenen. voorgaande quote had misschien moeten lezen als "eerder deed ik dat al per mail en per telefoon maar nu maak ik alleen nog maar tijd voor mijn BFF's en alleen nog via facebook."

niet vreemd dat ik dan geen antwoord krijg.

zondag 28 augustus 2011

d-day?

alternatief voor inplanting
vrijdag 26 augustus kwam en ging zonder bericht van de burgemeester. nochtans zouden er op deze gewone vrijdag belangrijke definitieve beslissingen genomen worden in verband met het dossier schuttersvest.

volgens een officieel document was er eerder al opdracht gegeven voor een technische studie naar de verschillende mogelijkheden van inplanting: "de voor onderzoek voorliggende alternatieven betroffen de mogelijke inplanting van de schuttersvest en/of mercierplein".

ik wist niet goed wat daarvan te maken maar verduidelijking kwam van onze inval-burgervader. in een gazet van 18 augustus jongstleden maakte hij melding dat er opnieuw werd gekeken naar de technische haalbaarheid van het mercierplein. ergens in 2007 was deze optie eerst financieel en daarna technisch niet haalbaar geacht, waardoor alle ellende naar de schuttersvest werd verschoven. blijkbaar kan daar nu wel weer inplanting gebeuren.

nu de grote vraag: is er op 26 augustus jongstleden inderdaad door onze burgervader en schepenen besloten om niet langer een ondergrondse parking met slingervariant te introduceren op de schuttersvest?

voor ons nog steeds een vraag, dus beste burgemeester, wanneer uw antwoord.

woensdag 17 augustus 2011

de zwarte vlag

zwarte vlag anno 26 feb 2011
net als bij vele bewoners op de schuttersvest hangt ook bij mij de zwarte vlag al sinds zaterdag 26 februari 2011 te wapperen in de wind.

waarom, na bijna 6 maanden, die vlag nog steeds de kast niet in kan, is voor mij een vraag maar misschien voor de burgemeester een weet. je zou toch denken dat na de uitdrukkelijke toezegging van de burgervader, de vergunning ook werkelijk zou worden ingetrokken. helaas, 2 maanden na zijn toezegging is de vergunning nog steeds lopende, en is mijn vlag nog steeds niet toe aan vakantie.

nu doet het verhaal de ronde dat de burgervader op zoek is naar verschillende mogelijkheden van inplanting. een definitieve beslissing zal worden genomen op 26 augustus 2011. laat dat nu precies op de dag af 6 maanden zijn sinds mijn vlag werd uitgehangen.

beste burgemeester, als u de bouwheren nu op 26 augustus eindelijk eens de opdracht geeft om de vergunning in te trekken, haal ik mijn vlag voorlopig van stok. ziet u een betere afsluiting van dit eerste hoofdstuk.

zondag 10 juli 2011

de enquête

ook gekregen op 9 juni, die bewonersbevraging bestaande uit een brief gevolgd door 2 enquêtevragen? het antwoord op die 2 vragen moest je tegen 19 juni terugbezorgen aan de stad, afdeling marketing & communicatie.

10 dagen de tijd om te bedenken wat je vond van het nieuwe krijtlijnenvoorstel van de burgemeester en of je deel wilde uitmaken van de nieuw te vormen bewonersbegeleidingsgroep.

ik heb het formulier op tijd de deur uitgekregen maar nu lijkt het of het voor de burgemeester te moeilijk is om binnen de door het decreet op de openbaarheid van bestuur gestelde termijn van 15 dagen hier ook maar enige reactie op te geven.

burgemeester, we zijn nu 1 maand verder: WAT NU ?

vrijdag 1 juli 2011

de parkboulevard

mijn buur stuurde me zo net deze foto toe. blijkt dat er naast de 2 nieuwe boompjes van februari nu ook een nieuw bord is geplaatst.

foto michel lerich ©
in 4 talen wordt er ons verteld dat eind 19de eeuw de schuttersvest en de van benedenlaan aangelegd werden als beeldenboulevard.

verder doet het nieuwe infopunt uit de doeken dat de meeste beelden beroemde mechelaars herdenken zoals hoogleraar pierre-joseph van beneden of kunstschilder willem geets. jammer dat het bord net geplaatst is voor een pracht beeld dat dan niet wordt vernoemd.

hoe het infopunt valt te rijmen met de net voorgestelde krijtlijnen is een nog onopgelost raadsel. buigen de 2x2 rijbanen misschien net af langs het nieuw geplaatste bord en de 2 nieuw aangeplante boompjes. en worden alle beelden dan maar meteen op rij gezet op de 1 meter brede middenberm.

ga dan maar eens ontkennen dat burgemeester niet trouw blijft aan de 19de eeuwse park- en beeldenboulevard. 

donderdag 2 juni 2011

de krijtlijnen

gister 1 juni naar de kleine aula @ het lessius hogeschool geweest voor de informatievergadering van de gemeente. er werd ons bewoners een nieuw plan voor de herinrichting van de schuttersvest voorgesteld.

kort samengevat: nog steeds een parking maar niet langer een slingervariant. hier is het:

een nieuw voorstel in krijtlijnen

de vergunning van het plan uit december zal worden ingetrokken en ook worden de bewoners uitgenodigd om mee te werken aan de verdere invulling van deze krijtlijnen.

ik heb even tijd nodig om dit nieuws allemaal op me in te laten werken ...

donderdag 26 mei 2011

vrijdag 29 april 2011

het advies

op 18 maart 2011 zijn alle bezwaren ingeleverd bij de gemeente. op 28 maart 2011 hebben we een inhoudelijke toelichting gegeven aan de burgemeester en schepen. op 12 april 2011 is ons per email gemeld dat er nog geen definitief advies is geformuleerd door het college: "er worden verschillende alternatieve voorstellen onderzocht en afgetoetst met de verschillende diensten (lokaal en bovenlokaal)".

zonder dit advies zal de vergunning niet worden verleend en dus is het afwachten ...

in afwachting van het gemeentelijk advies is er daarom op maandagavond 2 mei 2011 om 19 uur onder de platanen een poëziemoment 'boomdichters'.

we plaatsen de schuttersvest in een literair kader door te luisteren naar anderen, een (eigen) boomgedicht te lezen, en een oproep te doen naar de burgemeester om de groene vest te behouden.

woensdag 2 maart 2011

de autoluwe stad II

de autoluwe binnenstad
ik denk dat ik helderziende ben.

op maandag 28 februari mocht ik een mooie presentatie bijwonen over de autoluwe binnenstad. tot mijn verbazing werd mijn aanname over de vesten nog overtroffen.

de stad houdt niet alleen op bij de vesten, de vesten zijn zelfs geen woonbuurt meer. en dat komt goed uit want het adviesburo weet niet wat er met de verkeersstroom op de vesten gaat gebeuren. er wordt beoogd om 20% meer verkeer uit de stad te weren. dat moet dan allemaal afgehandeld worden over de vesten maar wat de impact daarvan is, is ook voor het adviesburo een zeer groot ?

voor onze nieuwe parking (niet ingetekend) is deze autoluwe binnenstad echter alleen maar goed nieuws. naast dat de parking zelf tussen de 169 en 297 extra autobewegingen per uur gaat genereren, wordt de louizastraat inderdaad 1-richting de stad uit. alle auto's die nu de louizastraat inrijden om op het onze-lieve-vrouwekerkhof te parkeren kunnen dat niet meer.

en nu wordt ook meteen de keuze voor de herinrichting via slingervariant duidelijk: al het verkeer wordt door die nieuwe autostrade zo de parking ingeslingerd. welkom rendabele parking.

zaterdag 26 februari 2011

openlijk bezwaar

affiche geen heraanleg zonder globale visie
om de burgemeester te laten weten dat je het ook niet ziet zitten dat er een voorbarige kaalslag gaat plaatsvinden op de schuttersvest, hang dan dit affiche op, samen met een zwarte vlag en een paar zwarte ballonnen.

het beste is natuurlijk om, naast dit openlijk bezwaar, ook schriftelijk bezwaar aan te tekenen.

je kunt via reddevesten@gmail.com een bezwaarschrift en verdere informatie aanvragen.

zondag 20 februari 2011

komende gemeenteraad

het openbaar onderzoek in het dossier 257154 STED VERGUNN schuttersvest mechelen; aanleg ondergrondse parking en herinrichting bovenbouw is gestart. uit een korte inzage moge duidelijk zijn dat het dossier de urgentie en noodzaak waarover de burgemeester spreekt, zelf niet ondersteunt.

voor de noodzaak van de parking wordt verwezen naar de nieuwe commerciële ontwikkelingen in de bruul. echter, deze commerciële ontwikkeling geeft aan dat er op korte termijn voldoende parkeergelegenheid is op de zandpoortvest en bij het huidige station. zeker tijdens het weekend waar de nood voor parking het hoogst zal zijn, is het station onderbezet.

voor de herinrichting van de schuttersvest wordt verwezen naar een streefbeeldstudie voor de R12. echter de conclusie van deze streefbeeldstudie is niet een visie voor de vesten volgens slingervariant maar zeer duidelijk dat de slingervariant niet wordt ondersteund door de modellen en dat er meer studie nodig is.

vanwaar dan toch die noodzaak en vanwaar dan die urgentie. tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2011 staat een vraag over de ondergrondse parking en herinrichting van de schuttersvest op de agenda.

ik nodig iedereen uit te komen luisteren naar het antwoord van de burgemeester.

vrijdag 18 februari 2011

het onderzoek

foto michel lerich ©
het openbaar onderzoek is gestart. ik raad iedereen aan om naar de plannen te gaan kijken. dit kan op de bouwdienst van de stad mechelen.

het loket op de befferstraat 25 is open op woensdag, donderdag en vrijdag. een afspraak maken kan waarschijnlijk ook.

blijkt dat je na het bekijken van de plannen de ondergrondse parking niet zo ziet zitten. of dat je de herinrichting van de 2x2 rijbanen niet echt ideaal vindt. dien een bezwaar in!

weet je niet goed hoe, neem dan contact op met iemand van werkgroep red de vesten (reddevesten@gmail.com).

vrijdag 4 februari 2011

een doodlopende vest

is de schepen dom?
de schepen vroeg zich in de gazet van antwerpen vandaag af of er dom op haar hoofd staat. nu is dit waarschijnlijk retorisch bedoelt maar ik wil deze vraag best voor haar beantwoorden. 

de schepen is al sinds september vorig jaar bezig met bomen op de vesten. ze stond niet alleen vandaag in de gazet van antwerpen maar ook op 25 januari jongstleden liet de schepen in deze zelfde krant van zich horen. nu ben ik niet wars van goed nieuws dus toen ze ook de volgende dag in het nieuwsblad vermeld stond was ik nogmaals blij; ook voor haar.

wat mij nu aanzet is de volgende quote uit het artikel van vandaag (gva 4 feb 2011): "de herinrichting van de schuttersvest beperkt zich voorlopig tot het gedeelte tussen het kardinaal mercierplein en de albert geudensstraat, waar de nieuwe parking komt".

deze uitspraak wekte mijn interesse en wel vanwege de brochure die mij op 9 december 2010 tijdens de informatieavond was meegegeven. in deze brochure staat namelijk op pagina 16 het ontwerp voor het park. nu was ik er toen vanuit gegaan dat dit maar een klein stukje van het voorgestelde ontwerp was. de burgemeester gaat toch niet zomaar 200 m schuttersvest verleggen naar de intramuros kant maar de overige 100 m bij het oude laten.

echter, volgens de schepen is dat dus echt de bedoeling. de herinrichting van de schuttersvest beperkt zich voorlopig tot het gedeelte tussen het kardinaal mercierplein en de albert geudensstraat, waar de nieuwe parking komt net als weergegeven in de infobrochure!

beste schepen, bij nader inzien laat ik de vraag toch maar beter retorisch.

de herinrichting van de schuttersvest stopt bij de nieuwe parking

vrijdag 28 januari 2011

geluidsoverlast

de schuttersvest en aansluitende vesten (r12/n1) zijn in het actieplan wegverkeerslawaai, goedgekeurd door de vlaamse regering op 23.07.2010, opgenomen als een gewestweg met meer dan 6.000.000 (6 miljoen) voertuigpassages per jaar, de zogenaamde "criterium a-wegen".

vrij naar pagina 4 van het actieplan: er ligt een europese richtlijn (2002/49/EG) die omgezet is in vlaamse regelgeving. deze richtlijn heeft tot doel om in europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren met het oog op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. de aanpak van de richtlijn is gebaseerd op het opmaken van geluidsbelastingkaarten, het aannemen van actieplannen, en het voorlichten van het publiek.

tegen 2008 moest er een geluidsbelastingskaart en een geluidsactieprogramma zijn voor deze "criterium a-wegen". een goedgekeurde geluidsbelastingskaart is beschikbaar waarop kan worden afgelezen dat de geluidsoverlast op de parkboulevard erg hoog is (>75dB).

stukje parkboulevard uit de geluidsbelastingkaart

een geluidsactieprogramma, dat de basis zou moeten vormen voor een doeltreffend beleid, is 3 jaar na de deadline nog in de maak. is het teveel gevraagd van de burgemeester om eerst eens de betrouwbare gegevens over de blootstelling aan wegverkeerslawaai van de vlaamse regering af te wachten. iedereen voelt toch aan zijn water dat het verleggen van 2 rijvakken, waardoor er 2x2 rijvakken komen te liggen aan 1 kant van de r12/n1 (2x70dB), de beoogde europese richtlijn van maximaal 55dB waarschijnlijk niet zal gaan halen.

ook daarom moet de planning van de aanleg van de ondergrondse parking op de schuttersvest (mei 2011) herzien worden. stel nu dat na grondig onderzoek blijkt dat de 2x2 rijvakken aan 1 kant van de r12/n1 een onacceptabele belasting is voor de bewoners. jammer dan voor alle bewoners van de schuttersvest?! de in- en uitritten van de parking liggen er al en sluiten alleen aan op 2x2 rijvakken. er is dan geen andere variant mogelijk dan de slingervariant.

beste burgemeester, uitvoering van dit plan is niet alleen een teken van ondoeltreffend beleid, maar ik durf zelfs te stellen dat het een teken is van onbekwaam beleid.

maandag 24 januari 2011

de autoluwe stad

we krijgen dus 380/390 parkeerplaatsen onder de grond. dit komt voort uit een doordacht mobiliteitsplan waarbij op alle invalswegen een parking wordt gepland. aan de grondslag van dit plan ligt het autoluw maken van de stad.

de autoluwe stad
nu vraag ik me twee dingen af:
  1. welk stuk van de stad moet autoluw worden gemaakt, met andere woorden waar wordt er beoogd om relatief weinig gemotoriseerd verkeer toe te laten, en
  2. waar begint en eindigt de stad.

ik kan me niet voorstellen dat de voorgestelde parking onder de schuttersvest bedoeld is om de grote markt of de ijzerenleen autoluw te maken. daarom neem ik aan dat de mobiliteitsstudie het verkeer voor ogen heeft op de louizastraat / onze-lieve-vrouwe straat / bruul. omdat dit verkeer dan gaat parkeren op de vesten, neem ik ook maar meteen aan dat hier de grens van de stad wordt getrokken. anders zou de stad wel parkings voorzien bij de op- en afritten van de e19 zodat ook de vesten autoluw worden.

gaat het verkeer op de louizastraat / onze-lieve-vrouwe straat / bruul echter wel parkeren op de schuttersvest. ik persoonlijk zie mensen die nu op het onze-lieve-vrouwekerkhof parkeren niet eerst 300m doorrijden naar het mercierplein om dat dan weer terug te lopen. om deze mensen te dwingen dit wel te doen, moet de louizastraat 1-richting worden om zo de verkeersstroom naar de vesten te verleggen. echter dat zou weer meer verkeer op de onze-lieve-vrouwe straat gaan veroorzaken omdat alle mensen die nu via de vesten de wijk ingaan, dit dan via de stad moeten doen.

is de parking dan misschien bedoeld voor het verkeer dat zich nu op het eerste stukje bruul begeeft. ik heb die huidige verkeersstroom onze-lieve-vrouwe straat of mercierplein naar de bruul al eens goed bekeken, en ik kan je zeggen dat dat verkeer op doortocht is, en niet om er te gaan parkeren.

dan is de parking misschien bedoeld voor de buurtbewoners en de kleine zelfstandigen die zich bevinden op de schuttersvest. maar als dat zo is, dan klopt het verhaal van de de autoluwe stad niet meer (zie eerder gestelde aannames).

en als laatste voordat er iemand over begint: de tangent doet voor het autoluw maken van de stad niet ter zake. ja, er komt minder doorgaand verkeer over de vesten. maar omdat dit verkeer toch nooit in de stad vertoeft, kan het ook niet meegerekend worden in het autoluw maken van de stad.

donderdag 20 januari 2011

ruimtelijke meerwaarde

zoals de bezorgde bewoner al schreef: wij willen GROENE geen betonnen vesten.

sfeerbeeld uit brochure infovergadering
“Plantbakken Schuttersvest” anno 2012
foto jan smets ©
“Groene Schuttersvest” anno 2010

maandag 17 januari 2011

ontvangen buurtbrief 2

wij willen groene geen betonnen vesten
op de bewonersbijeenkomst van zaterdag 8 jan werd dit afgegeven door een bezorgde bewoner. geen verdere toelichting nodig lijkt mij.

zaterdag 15 januari 2011

bewonersbijeenkomst

zaterdag 8 jan. het was zover. om 8:30 afgesproken tegenover de kbc om alles nog even op een rijtje te zetten en om alles klaar te zetten. we hebben "koek en zopie" en dat is nodig want er staat een zware gure wind. de posters wapperen rond de te redden bomen en de zwarte ballonnen gaan ervan door of gaan stuk. ook scheurt het spandoek tijdens het ophangen. plan b moet worden ingeschakeld: meer tape en lager bij de grond.

we zijn nog bezig met aanplakken als mensen al langskomen met vragen en meningen. ook de pers staat klaar voor verslag. we proberen onze argumenten zo goed mogelijk door te geven en er worden fotos gemaakt van het actiecomité en buurtbewoners achter de spandoeken.

en dan is er daar ineens een nieuwtje: de burgemeester staat verderop achter de bosjes een interview te geven. niet tegenover de kbc waar wij staan en waar de in- en uitritten van de nieuwe parking zijn voorzien, maar op het mercierplein waar al een parkeerterreintje is.

waarom komt de burgemeester de buurt niet tegemoet? is het misschien een te pijnlijke ontmoeting tussen al de te kappen bomen en al de omliggende woningen die minder leefbaar zullen worden? dan wij maar naar de burgemeester.

een stap voorwaarts: hij blijft achter de plannen staan maar wil de argumentatie en tegenvoorstellen van ons buurtbewoners wel bekijken. laat het niet twee stappen terug betekenen.

donderdag 6 januari 2011

de gazetten

het actiecomité staat in de kranten. zowel de gazet van antwerpen als het laatste nieuws geven gehoor aan de oproep voor de buurtbewonersbijeenkomst. zeer opmerkelijk zijn de reacties van de burgemeester.

niet tegen maar VOOR
in tegenstelling tot wat hij zegt, zijn wij niet tegen, wij zijn juist voor: voor betere leefbaarheid, voor verkeersveiligheid, voor sociale veiligheid en ook voor minder (geluids)overlast.

persoonlijk zou ik een aantal artikels in de krant over een ondergrondse parking en één infoavond nu niet echt uitgebreide uitleg noemen. maar ieder zijn idee hierover.

ook de stelling dat het onjuist is dat de parking voor grotere files zal gaan zorgen is mijns inziens niet gebaseerd op enig onderzoek. en zonder onderzoek is mijn tegenovergestelde mening, dat deze parkeergelegenheid extra auto's naar deze locatie zal trekken en daardoor voor overlast en files zal zorgen, net zo geldig als die van de burgemeester. de mensen die nu hun auto ergens anders parkeren zullen in de toekomst bij ons een rondje doen. ik zeg een rondje omdat het zeer waarschijnlijk is dat door de gekozen herinrichting mensen eerst zullen proberen om bovengronds extramuros te parkeren. lukt dat niet dan moet dit verkeer via de colomastraat en de leopoldlaan terug naar de vest om in de parking te kunnen. nogmaals, dit is mijn logisch geredeneer; kan de burgemeester het tegendeel bewijzen.

als laatste, het is niet nodig om mensen aan te moedigen in de schuttersvestparking te parkeren. er bestaan al twee zeer goede bestaande alternatieven: zandpoortvest en (straks vernieuwd) station. op deze plaatsen zal veel verkeer de stad binnenkomen vanwege de nieuwe tangent. als de burgemeester een autoluwe stad beoogt, moet hij mensen aanmoedigen om daar te parkeren waar ze de stad binnenkomen. niet op een plaats waarvoor nog een halve ring rond de stad moet worden afgelegd.