protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 28 januari 2011

geluidsoverlast

de schuttersvest en aansluitende vesten (r12/n1) zijn in het actieplan wegverkeerslawaai, goedgekeurd door de vlaamse regering op 23.07.2010, opgenomen als een gewestweg met meer dan 6.000.000 (6 miljoen) voertuigpassages per jaar, de zogenaamde "criterium a-wegen".

vrij naar pagina 4 van het actieplan: er ligt een europese richtlijn (2002/49/EG) die omgezet is in vlaamse regelgeving. deze richtlijn heeft tot doel om in europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren met het oog op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. de aanpak van de richtlijn is gebaseerd op het opmaken van geluidsbelastingkaarten, het aannemen van actieplannen, en het voorlichten van het publiek.

tegen 2008 moest er een geluidsbelastingskaart en een geluidsactieprogramma zijn voor deze "criterium a-wegen". een goedgekeurde geluidsbelastingskaart is beschikbaar waarop kan worden afgelezen dat de geluidsoverlast op de parkboulevard erg hoog is (>75dB).

stukje parkboulevard uit de geluidsbelastingkaart

een geluidsactieprogramma, dat de basis zou moeten vormen voor een doeltreffend beleid, is 3 jaar na de deadline nog in de maak. is het teveel gevraagd van de burgemeester om eerst eens de betrouwbare gegevens over de blootstelling aan wegverkeerslawaai van de vlaamse regering af te wachten. iedereen voelt toch aan zijn water dat het verleggen van 2 rijvakken, waardoor er 2x2 rijvakken komen te liggen aan 1 kant van de r12/n1 (2x70dB), de beoogde europese richtlijn van maximaal 55dB waarschijnlijk niet zal gaan halen.

ook daarom moet de planning van de aanleg van de ondergrondse parking op de schuttersvest (mei 2011) herzien worden. stel nu dat na grondig onderzoek blijkt dat de 2x2 rijvakken aan 1 kant van de r12/n1 een onacceptabele belasting is voor de bewoners. jammer dan voor alle bewoners van de schuttersvest?! de in- en uitritten van de parking liggen er al en sluiten alleen aan op 2x2 rijvakken. er is dan geen andere variant mogelijk dan de slingervariant.

beste burgemeester, uitvoering van dit plan is niet alleen een teken van ondoeltreffend beleid, maar ik durf zelfs te stellen dat het een teken is van onbekwaam beleid.

maandag 24 januari 2011

de autoluwe stad

we krijgen dus 380/390 parkeerplaatsen onder de grond. dit komt voort uit een doordacht mobiliteitsplan waarbij op alle invalswegen een parking wordt gepland. aan de grondslag van dit plan ligt het autoluw maken van de stad.

de autoluwe stad
nu vraag ik me twee dingen af:
  1. welk stuk van de stad moet autoluw worden gemaakt, met andere woorden waar wordt er beoogd om relatief weinig gemotoriseerd verkeer toe te laten, en
  2. waar begint en eindigt de stad.

ik kan me niet voorstellen dat de voorgestelde parking onder de schuttersvest bedoeld is om de grote markt of de ijzerenleen autoluw te maken. daarom neem ik aan dat de mobiliteitsstudie het verkeer voor ogen heeft op de louizastraat / onze-lieve-vrouwe straat / bruul. omdat dit verkeer dan gaat parkeren op de vesten, neem ik ook maar meteen aan dat hier de grens van de stad wordt getrokken. anders zou de stad wel parkings voorzien bij de op- en afritten van de e19 zodat ook de vesten autoluw worden.

gaat het verkeer op de louizastraat / onze-lieve-vrouwe straat / bruul echter wel parkeren op de schuttersvest. ik persoonlijk zie mensen die nu op het onze-lieve-vrouwekerkhof parkeren niet eerst 300m doorrijden naar het mercierplein om dat dan weer terug te lopen. om deze mensen te dwingen dit wel te doen, moet de louizastraat 1-richting worden om zo de verkeersstroom naar de vesten te verleggen. echter dat zou weer meer verkeer op de onze-lieve-vrouwe straat gaan veroorzaken omdat alle mensen die nu via de vesten de wijk ingaan, dit dan via de stad moeten doen.

is de parking dan misschien bedoeld voor het verkeer dat zich nu op het eerste stukje bruul begeeft. ik heb die huidige verkeersstroom onze-lieve-vrouwe straat of mercierplein naar de bruul al eens goed bekeken, en ik kan je zeggen dat dat verkeer op doortocht is, en niet om er te gaan parkeren.

dan is de parking misschien bedoeld voor de buurtbewoners en de kleine zelfstandigen die zich bevinden op de schuttersvest. maar als dat zo is, dan klopt het verhaal van de de autoluwe stad niet meer (zie eerder gestelde aannames).

en als laatste voordat er iemand over begint: de tangent doet voor het autoluw maken van de stad niet ter zake. ja, er komt minder doorgaand verkeer over de vesten. maar omdat dit verkeer toch nooit in de stad vertoeft, kan het ook niet meegerekend worden in het autoluw maken van de stad.

donderdag 20 januari 2011

ruimtelijke meerwaarde

zoals de bezorgde bewoner al schreef: wij willen GROENE geen betonnen vesten.

sfeerbeeld uit brochure infovergadering
“Plantbakken Schuttersvest” anno 2012
foto jan smets ©
“Groene Schuttersvest” anno 2010

maandag 17 januari 2011

ontvangen buurtbrief 2

wij willen groene geen betonnen vesten
op de bewonersbijeenkomst van zaterdag 8 jan werd dit afgegeven door een bezorgde bewoner. geen verdere toelichting nodig lijkt mij.

zaterdag 15 januari 2011

bewonersbijeenkomst

zaterdag 8 jan. het was zover. om 8:30 afgesproken tegenover de kbc om alles nog even op een rijtje te zetten en om alles klaar te zetten. we hebben "koek en zopie" en dat is nodig want er staat een zware gure wind. de posters wapperen rond de te redden bomen en de zwarte ballonnen gaan ervan door of gaan stuk. ook scheurt het spandoek tijdens het ophangen. plan b moet worden ingeschakeld: meer tape en lager bij de grond.

we zijn nog bezig met aanplakken als mensen al langskomen met vragen en meningen. ook de pers staat klaar voor verslag. we proberen onze argumenten zo goed mogelijk door te geven en er worden fotos gemaakt van het actiecomité en buurtbewoners achter de spandoeken.

en dan is er daar ineens een nieuwtje: de burgemeester staat verderop achter de bosjes een interview te geven. niet tegenover de kbc waar wij staan en waar de in- en uitritten van de nieuwe parking zijn voorzien, maar op het mercierplein waar al een parkeerterreintje is.

waarom komt de burgemeester de buurt niet tegemoet? is het misschien een te pijnlijke ontmoeting tussen al de te kappen bomen en al de omliggende woningen die minder leefbaar zullen worden? dan wij maar naar de burgemeester.

een stap voorwaarts: hij blijft achter de plannen staan maar wil de argumentatie en tegenvoorstellen van ons buurtbewoners wel bekijken. laat het niet twee stappen terug betekenen.

donderdag 6 januari 2011

de gazetten

het actiecomité staat in de kranten. zowel de gazet van antwerpen als het laatste nieuws geven gehoor aan de oproep voor de buurtbewonersbijeenkomst. zeer opmerkelijk zijn de reacties van de burgemeester.

niet tegen maar VOOR
in tegenstelling tot wat hij zegt, zijn wij niet tegen, wij zijn juist voor: voor betere leefbaarheid, voor verkeersveiligheid, voor sociale veiligheid en ook voor minder (geluids)overlast.

persoonlijk zou ik een aantal artikels in de krant over een ondergrondse parking en één infoavond nu niet echt uitgebreide uitleg noemen. maar ieder zijn idee hierover.

ook de stelling dat het onjuist is dat de parking voor grotere files zal gaan zorgen is mijns inziens niet gebaseerd op enig onderzoek. en zonder onderzoek is mijn tegenovergestelde mening, dat deze parkeergelegenheid extra auto's naar deze locatie zal trekken en daardoor voor overlast en files zal zorgen, net zo geldig als die van de burgemeester. de mensen die nu hun auto ergens anders parkeren zullen in de toekomst bij ons een rondje doen. ik zeg een rondje omdat het zeer waarschijnlijk is dat door de gekozen herinrichting mensen eerst zullen proberen om bovengronds extramuros te parkeren. lukt dat niet dan moet dit verkeer via de colomastraat en de leopoldlaan terug naar de vest om in de parking te kunnen. nogmaals, dit is mijn logisch geredeneer; kan de burgemeester het tegendeel bewijzen.

als laatste, het is niet nodig om mensen aan te moedigen in de schuttersvestparking te parkeren. er bestaan al twee zeer goede bestaande alternatieven: zandpoortvest en (straks vernieuwd) station. op deze plaatsen zal veel verkeer de stad binnenkomen vanwege de nieuwe tangent. als de burgemeester een autoluwe stad beoogt, moet hij mensen aanmoedigen om daar te parkeren waar ze de stad binnenkomen. niet op een plaats waarvoor nog een halve ring rond de stad moet worden afgelegd.