protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 28 januari 2011

geluidsoverlast

de schuttersvest en aansluitende vesten (r12/n1) zijn in het actieplan wegverkeerslawaai, goedgekeurd door de vlaamse regering op 23.07.2010, opgenomen als een gewestweg met meer dan 6.000.000 (6 miljoen) voertuigpassages per jaar, de zogenaamde "criterium a-wegen".

vrij naar pagina 4 van het actieplan: er ligt een europese richtlijn (2002/49/EG) die omgezet is in vlaamse regelgeving. deze richtlijn heeft tot doel om in europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren met het oog op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. de aanpak van de richtlijn is gebaseerd op het opmaken van geluidsbelastingkaarten, het aannemen van actieplannen, en het voorlichten van het publiek.

tegen 2008 moest er een geluidsbelastingskaart en een geluidsactieprogramma zijn voor deze "criterium a-wegen". een goedgekeurde geluidsbelastingskaart is beschikbaar waarop kan worden afgelezen dat de geluidsoverlast op de parkboulevard erg hoog is (>75dB).

stukje parkboulevard uit de geluidsbelastingkaart

een geluidsactieprogramma, dat de basis zou moeten vormen voor een doeltreffend beleid, is 3 jaar na de deadline nog in de maak. is het teveel gevraagd van de burgemeester om eerst eens de betrouwbare gegevens over de blootstelling aan wegverkeerslawaai van de vlaamse regering af te wachten. iedereen voelt toch aan zijn water dat het verleggen van 2 rijvakken, waardoor er 2x2 rijvakken komen te liggen aan 1 kant van de r12/n1 (2x70dB), de beoogde europese richtlijn van maximaal 55dB waarschijnlijk niet zal gaan halen.

ook daarom moet de planning van de aanleg van de ondergrondse parking op de schuttersvest (mei 2011) herzien worden. stel nu dat na grondig onderzoek blijkt dat de 2x2 rijvakken aan 1 kant van de r12/n1 een onacceptabele belasting is voor de bewoners. jammer dan voor alle bewoners van de schuttersvest?! de in- en uitritten van de parking liggen er al en sluiten alleen aan op 2x2 rijvakken. er is dan geen andere variant mogelijk dan de slingervariant.

beste burgemeester, uitvoering van dit plan is niet alleen een teken van ondoeltreffend beleid, maar ik durf zelfs te stellen dat het een teken is van onbekwaam beleid.

Geen opmerkingen: